​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định về vận chuyển hàng không dân sự (1979).

- Hiệp định về thương mại và thanh toán (1991).

- Hiệp định về vận tải hàng hải, năm 1994.

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (1994).

- Hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực văn hoá, khoa học, giáo dục và thể thao (1995).

- Hiệp định tránh đánh thuế trùng (1995).

- Hiệp định Lãnh sự (1995).

- Hiệp định hợp tác về khoa học, công nghệ và môi trường (1999).

- Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật (2003).

- Hiệp định về hợp tác kinh tế (2009).

- Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực Quốc phòng (2011)./.​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​